Ю.С. Шемшученко(Екологічне право)

  

 

 

 

 

    Екологічне право України. Академічний курс: Підручник / За заг. ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. - 720 с.


    Даний підручник є академічним виданням навчального курсу з екологічного права. Складається з трьох частин: загальної, особливої та спеціальної. Написаний на основі сучасного вітчизняного екологічного законодавства, міжнародного і європейського екологічного права, доктрини організації раціонального природокористування і забезпечення екологічної безпеки.

      Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, науковців, а також усіх, хто цікавиться питаннями правової охорони навколишнього середовища та забезпечення екологічних прав людини.

ЗМІСТ

Вступ 

Глава І. Загальна частина

Розділ 1. Екологічне право - комплексна галузь права 

1.1 Екологічна функція держави

1.2 Поняття екологічного права

1.3 Предмет і об'єкт екологічного права

1.4 Метод екологічного права

1.5 Система екологічного права

1.6 Принципи екологічного права

1.7 Галузь права і галузь законодавства

1.8 Екологічне право як галузь науки і навчальна дисципліна

Розділ 2. Джерела екологічного права 

2.1 Загальна характеристика джерел екологічного права

2.2 Конституція україни в системі джерел екологічного права

2.3 Закон як джерело екологічного права

2.4 Нормативно-правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

2.5 Акти місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування

2.6 Міжнародні договори як джерела екологічного права України

Розділ 3. Екологічні права і обов'язки громадян 

3.1 Загальна характеристика екологічних прав громадян

3.2 Право громадян набезпечне для життя та здоров'я довкілля

3.3 Право вільного доступу до екологічної інформації

3.4 Інші екологічні права громадян

3.5 Гарантії реалізації екологічних прав громадян

3.6 Захист екологічних прав громадян

3.7 Обов'язки громадян у галузі охорони навколишнього природного середовища 

Розділ 4. Право власності на природні ресурси

4.1 Природні ресурси - надбання Українського народу 

4.2 поняття та зміст права власності на природні ресурси

4.3 Форми власності на природні ресурси

4.4 Суб'єкти права власності на природні ресурси 

4.5 Реалізація права власності на природні ресурси

Розділ 5. Право природокористування 

5.1 Поняття права природокористування та його принципи

5.2 Види права природокористування

5.3 Право загального і право спеціального природокористування

5.4 Право постійного та тимчасового природокористування

5.5 Право користування природними ресурсами загальнодержавного і місцевого значення

Розділ 6. Право екологічної безпеки 

6.1 Природа права екологічної безпеки та її ознаки

6.2 Правові засади забеспечення екологічної безпеки 

6.3 Правове забеспечення екологічної безпеки при поводженні з небезпечними хімічними речовинами

6.4 Правове забеспечення ядерної та радіоційної (радіоекологічної) безпеки

6.5 Правові засади забеспечення біологічної та генетичної безпеки

6.6 Правове забеспечення екологічної безпеки в діяльності Збройних Сил України

6.7 Еколого-правове забеспечення санітарно-епідемічного благополуччя населення

6.8 Правове регулювання відносин за надзвичайних екологічних ситуацій

Розділ 7. Система державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища 

7.1 Поняття державного управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

7.2 Органи держаного управління загальної компетенції 

7.3 Органи державного управління спеціальної компетенції

7.4 Інші органи державного управління

Розділ 8. Основні функції управління в галузі охорони навколишнього природного середовища

8.1 Функції управління та їх зміст

8.2 Екологічне програмування та прогнозування

8.3 Державний моніторинг довкілля

8.4 Державний облік у галузі природокористування й охорони навколишнього середовища, екологічна паспортизація та державна реєстрація, ведення державних кадастрів природних ресурсів.

8.5 Стандартизація та нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища

8.6 Екологічне ліцензування

8.7 Екологічна експертиза

8.8 Екологічний аудит

8.9 Інформування в галузі охорони навколишнього природного середовища

8.10 Інші функції екологічного управління

Розділ 9. Економіко-правовий механізм природокористування та охорони навколишнього природного середовища

9.1 Поняття економіко-правового механізму природокористування та охорони навколишнього природного середовища

9.2 Система фінансування екологічних заходів

9.3 Збори за спеціальне природокористування та забруднення навколишнього природного середовища як види екологічних податків

9.4 Екологічне страхування

Розділ 10. Екологічний контроль

10.1 Поняття екологічного контролю 

10.2 Державний екологічний контроль

10.3 Відомчий і виробничий екологічний контроль

10.4 Громадський контроль за дотриманням екологічного законодавства

Розділ 11. Юридична відповідальність за екологічні правопорушення

11.1 Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення

11.2 Адміністративна відповідальність

11.3 Кримінальна відповідальність

11.4 Цивільно-правова відповідальність

11.5 Дисциплінарні відповідальність

Глава ІІ. Особлива частина

Розділ 12. Правові засади охорони ти використання земель  

12.1 Земля як об'єкт охорони та використання

12.2 Правове регулювання охорони та використання земельних ресурсів

12.3 Управління і контроль у сфері охорони та використання земель

12.4 Юридична відповідальність за порушення земельного законодавства

Розділ 13. Правові засади охорони ти використання вод  

13.1 Води як об'єкт правової охорони та використання

13.2 Правове регулювання охорони та використання вод

13.3 Управління і контроль у сфері охорони та використання вод

13.4 Юридична відповідальність за порушення водного законодавства

Розділ 14. Правові засади охорони ти використання надр 

14.1 Надра як об'єкт правової охорони та використання

14.2 Правове регулювання охорони та використання надр

14.3 Управління і контроль у сфері вивчення, охорони та використання вод

14.4 Юридична відповідальність за порушення законодавства про надра

Розділ 15. Правові засади охорони ти використання атмосферного повітря 

15.1 Атмосферне повітря як об'єкт правової охорони та використання

15.2 Правове регулювання охорони та використання атмосферного повітря

15.3 Управління і контроль у сфері охорони та використання атмосферного повітря

15.4 Юридична відповідальність за порушення законодавства про атмосферне повітря

Розділ 16. Правові засади охорони і використання тваринного світу 

16.1 Тваринний світ як об'єкт правової охорони та використання

16.2 Правове регулювання охорони та використання тваринного світу

16.3 Управління і контроль у сфері охорони та використання тваринного світу

16.4 Загальні засади правового регулювання ведення мисливського господарства та полування

16.5 Загальні засади правового регулювання ведення рибного господарства та рибальства

16.6 Юридична відповідальність за порушення законодавства про тваринний світ

Розділ 17. Правові засади охорони і використання рослинного світу 

17.1 Рослинний світ як об'єкт правової охорони та використання

17.2 Правове регулювання охорони та використання рослинного світу

17.3 Особливості регулювання охорони та використання зелених насаджень

17.4 Управління і контроль у сфері охорони та використання рослинного світу 

17.5 Юридична відповідальність за порушення законодавства про рослинний світ

Розділ 18. Правові засади охорони і використання лісів 

18.1 Ліси як об'єкт правової охорони та використання

18.2 Правове регулювання охорони та використання лісів. Поняття права лісокористування та його види

18.3 Управління і контроль у сфері охорони та використання лісів 

18.4 Юридична відповідальність за порушення лісового законодавства

Розділ 19. Правове регулювання поводження з відходами 

19.1 Поняття та види відходів

19.2 Правовий режим відходів

19.3 Державне управління і контроль у сфері поводження з відходами

19.4 Юридична відповідальність у сфері поводження з відходами

Розділ 20. Правові засади формування, збереження та раціонального використання національної екологічної мережі України   

20.1 Поняття та основні складові національної екологічної мережі України

20.2 Природні території та об'єкти особливої державної охорони як ключові складові екомережі

20.3 Природно-заповідний фонд України

20.4 Курортні та лікувально-оздоровчі території

20.5 Рекреаціїні зони

20.6 Водоохоронні зони

20.7 Полезахисні природні (лісові) смуги

20.8 Види тварин і рослин, занесені до червоної книги України

20.9 Природні рослинні угруповання, занесені до зеленої книги України

20.10 Водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення як місця перебування водоплавних птахів

20.11 Природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність

20.12 Відновлювані території, що підлягають включенню до національної екомережі України

Розділ 21. Правові засади охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України 

21.1 Континентальний шельф та виключна (морська) економічна зона України як об'єкти правової охорони та використання

21.2 Правове регулювання охорони та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

21.3 Юридична відповідальність за порушення законодавства про охорону та використання природних ресурсів континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України

Глава ІІІ. Спеціальна частина

Розділ 22. Основні засади міжнародного права навколишнього середовища

22.1 Поняття міжнародного права навколишнього середовища

22.2 Джерела міжнародного права навколишнього середовища

22.3 Міжнародне-правове регулювання охорони та використання природних ресурсів і об'єктів навколишнього середовища

22.3(2)

22.3(3)

22.3(4)

22.3(5)

22.3(6)

Розділ 23. Основні європейського права навколишнього середовища

23.1 Становлення та розвиток європейської еколого-правової політики

23.2 Закономірності побудови права Європейського Союзу

23.3 Основні напрями та інструменти правового регулювання охорони навколишнього середовища в Європейському Союзі

23.4 Адаптація законодавства України до європейського права навколишнього середовища


каталог сайтів Яндекс цитирования