6.5. Види підприємств, які можуть діяти в Україні

Верховна Рада України 27 березня 1991 року прийняла Закон «Про підприємства в Україні». Цей закон спрямований на реаліза­цію Декларації про державний суверенітет України.

Закон визначає види і організаційні форми підприємств, правила їх створення, реєстрації, реорганізації і ліквідації, організаційний механізм здійснення ними підприємницької діяльності в ринкових умовах.

Закон створює рівні правові умови для діяльності підприємств незалежно від форм власності на майно та організаційні форми під­приємства.

Згідно цього закону, підприємство - це основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство - само­стійний господарюючий статутний суб'єкт, який має права юридич­ної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерцій­ну діяльність з метою одержання відповідного прибутку (доходу).

Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, а промислове підприємство - також товарний знак.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

У разі збиткової діяльності підприємств держава, що вона виз­нає продукцію цих підприємств суспільно необхідною, може нада­вати таким підприємствам дотацію, інші пільга.

1. Відповідно до форм власності, встановлених Законом України «Про власність», можуть діяти підприємства таких видів:

-індивідуальне підприємство, засноване на особистій влас­ності фізичної особи та виключно її праці;

-сімейне підприємство, засноване на власності та праці гро­мадян України - членів однієї сім'ї, які проживають разом;

-приватне підприємство, засноване на власності окремого гро­мадянина України, а правом найняття робочої сили;

-колективне підприємство, засноване на власності трудового колективу підприємства, кооперативу, іншого статутного то­вариства, громадської та релігійної організації;

-державне комунальне підприємство, засноване на власності адміністративно-територіальних одиниць;

-державне підприємство, засноване на загальнодержавній (рес­публіканській) власності;

-спільне підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності). У числі заснов­ників спільного підприємства відповідно до законодавства України можуть бути юридичні особи та громадяни Украї­ни, союзних республік, інших держав;

-підприємство, засноване на власності юридичних осіб і гро­мадян союзних республік та інших держав. Створення таких підприємств регулюється окремим законодавством України.

2. Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворювані та діючі під­приємства:

-у промисловості та будівництві - з чисельністю працюючих до 200 чоловік;

-в інших галузях виробничої сфери - з чисельністю працюю­чих до 50 чоловік;

-у науці і науковому обслуговуванні - з чисельністю працю­ючих до 100 чоловік;

-у галузях невиробничої сфери - з чисельністю працюючих до 25 чоловік;

-у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чо­ловік.

Особливості створення і діяльності малих підприємств встанов­люються законодавством України.

В Україні можуть діяти інші види та категорії підприємств, у тому числі орендні, створення яких не суперечить законодавчим актам України.

Всі підприємства мають право на добровільних засадах об'єдну­вати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України.

Підприємства можуть об'єднуватися в:

-          асоціації - договірні об'єднання, створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-якого з її учасників;

-          корпорації - договірні об'єднання, створені на основі по­єднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регу­лювання діяльності кожного з учасників;

-консорціуми - тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети;

-концерни - статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців;

-інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами.

Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверд­жується їх засновниками або власниками. Підприємства, які вхо­дять до складу названих організаційних структур, зберігають права юридичної особи, і на них поширюється дія цього Закону.

В об'єднання підприємства, зареєстроване в Україні, можуть входити підприємства інших союзних республік та держав. Поря­док вступу в об'єднання у зазначених випадках здійснюється відпо­відно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.

Об'єднання є юридичною особою, може мати самостійний і зве­дений баланси, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням.

Реєстрація об'єднання проводиться в порядку, встановленому цим Законом для підприємства.

Об'єднання не відповідає за зобов'язаннями підприємств, які входять до його складу, а підприємства не відповідають за зобов'я­заннями об'єднання, якщо інше не передбачено установчим дого­вором (статутом).

Підприємства, які входять до об'єднання, можуть вийти з його складу із збереженням взаємних зобов'язань та укладених дого­ворів з іншими підприємствами та організаціями.

Вихід структурних підрозділів і самостійних підприємств із об'єднань може здійснюватись за згодою власника майна чи упов­новаженого ним органу та з участю трудового колективу з надан­ням їм права підприємства.

Відмову власника може бути оскаржено трудовим колективом до суду.

Об'єднання ліквідується за рішенням підприємств, які входять в нього. Ліквідація об'єднання здійснюється у порядку, встановле­ному цим Законом для підприємства. Майно, яке залишилося після ліквідації об'єднання, розподіляється між учасниками згідно зі ста­тутом об'єднання.

Діяльність усіх підприємств, розташованих на території Украї­ни, здійснюється відповідно до Закону про підприємства в Україні та інших законів України, а у випадках, передбачених ними, - та­кож рішеннями Уряду України. 


каталог сайтів Яндекс цитирования